Do końca maja 2015 roku należy dostosować biblioteczne strony internetowe do osób niepełnosprawnych.

16.05.2012 r. ukazał się „Dziennik Ustaw”, na łamach którego opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12.04.2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. § 22 wyraźnie definiuje ostateczny termin na wprowadzenie zmian – „nie później niż 3 lata od wejścia w życie rozporządzenia”.

Wymagania, jakie powinien spełniać serwis internetowy biblioteki publicznej od czerwca 2015 roku, znajdziecie Państwo w grudniowym numerze Poradnika Bibliotekarza 12/2014.

Poradnik Bibliotekarza 12

Więcej informacji na stronie Fundacji Widzialni http://www.widzialni.eu/audyty-dostepnosci-stron-www,m,mg,11